Diecézní soud litoměřické diecéze

17733

Biskup litoměřický Mons. Jan Baxant ustanovil ke dni 1. 1. 2015 Diecézní soud litoměřické diecéze, který je ve smyslu kánonů kodexu církevního práva CIC 1983 příslušný k pomoci žadatelům majícím domicil (trvalé bydliště) na území litoměřické diecéze. Tento soud je ustanoven k řešení církevně-právních sporných záležitostí v první soudní instanci - záležitosti týkající se pochybnosti o platnosti manželství, přijatého svěcení apod. (viz kán. 1420-1437 CIC a další).

Pokud žadatel nemá trvalé bydliště na území diecéze, podává svojí žádost k soudu, který je jeho diecézi příslušný. Adresy všech ostatních církevních soudů viz níže.

Diecézní soud litoměřické diecéze působí v tomto personálním složení:

Soudní vikář: PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D.
Zástupce soudního vikáře: ICLic. Mgr. Pavel Andrš
Soudcové: ICLic. Mgr. Radek Vašinek,  ICLic. Mgr. Józef Szeliga, ThLic. ICLic. Karel Plavec, Th.D., 
ICLic. Mgr. Martin Davídek
Ochránce spravedlnosti: ICLic. Mgr. Šimon Polívka, Ph.D.
Obhájce svazku: ICLic. Mgr. Šimon Polívka, Ph.D., Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., JU.D.
Notář, moderátor soudní kanceláře: Bc. Michal Olekšák

Advokáti: Zatím nejsou ustanoveni. Pro zastupování procesních stran je možné požádat advokáty jiných církevních soudů české a moravské církevní provincie, viz např. odkaz níže.

Soud svojí kanceláří sídlí na adrese:
Diecézní soud litoměřické diecéze
Kostelní 9/7, 46001 Liberec
Tato adresa je zároveň adresou korespondenční pro všechny písemnosti soudu.

Diecézní soud je možné také kontaktovat na telefonním čísle +420 731 531 761 a e-mailu na adrese: soud@dltm.cz

Výše soudních poplatků se řídí Zákonem č. 1/2015.
Sazebník soudních poplatků platný od 1. března 2023.

Pro záležitosti týkající se udělení papežských dispenzí ve prospěch víry (favor fidei) ustanovil dále biskup litoměřický Mons. Jan Baxant v souladu s kán. 1425 CIC tribunál v tomto personálním složení:

Instruktoři: ICLic. Mgr. Martin Davídek, ICLic. Mgr. Pavel Andrš
Obhájce svazku: PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D.
Notáři: ICLic. Mgr. Radek Vašinek, ThLic. Marcin Saj

Žádosti o toto privilegium se podávají prostřednictvím příslušné farnosti k rukám biskupa, který podle svého uvážení přidělí vyšetření záležitosti jednomu z výše uvedených instruktorů. Náležitosti této žádosti sdělí příslušný duchovní, který s žadatelem obvykle sepisuje i žádost o uzavření kanonického sňatku.

Pro pastoračně-právní pomoc žadatelů nabízí soud uvedený seznam odborníků (tzv. prokurátorů), kteří jsou v jednotlivých vikariátech litoměřické diecéze schopni žadatelům pomoci s přípravou jejich žádosti k Diecéznímu tribunálu diecéze litoměřické. Jejich seznam je průběžně aktualizován. Pokud si je žadatel schopen sestavit žádost sám, přesto doporučujeme, aby její obsah konzultoval s těmito odborníky, případně jakýmkoliv římskokatolickým knězem, nebo jiným absolventem teologicko-právnického vzdělávacího základu. V případě totiž, že žádost nebude obsahovat všechny nutné náležitosti (např. jasně definovaný žalobní důvod, jména a kontakty na stranu nežalující či svědky apod.), bude muset být odmítnuta a zaslána zpět k přepracování.

osoba

farnost

kontakt

email

Ing. Morávek Pavel

Nový Bor, Vikariát českolipský

Sloupská 272, Nový Bor, 473 01 

moravek@dltm.cz

ThLic. Saj Marcin

Bílina, Vikariát teplický

Na Zámku 95/2, Bílina, 418 01

saj@dltm.cz

Mgr. Mayer Eduard Pavel OP

Jablonné v Podještědí, Vikariát českolipský

Klášterní 33, Jablonné v Podještědí, 471 25

mayer@dltm.cz

Informace ke změnám v procesu přezkoumání církevní platnosti manželství

Papež František vydal dokument tzv. motu proprio datae (rozhodnutí z vlastní vůle) s názvem Mitis Iudex Dominus Iesus, za účelem dobra žadatelů, kteří skrze církevní soudy přezkoumávají své církevně platné manželství. Tím se za jistých podmínek zkracuje soudní řízení, především tam, kde jsou důvody neplatnosti zcela průkazné a oba manželé s žádostí souhlasí. V tom případě bude možné přímo diecézním biskupem v roli samosoudce rozhodnout o neplatnosti v tzv. „zkráceném procesu do 30 dnů. Další pro žadatele příjemná změna spočívá v tom, že pokud se některá ze stran či obhájce svazku neodvolá k vyšší instanci, bude stačit pouze jeden proces. Tím se celá procedura vyřízení žádosti výrazně zkrátí.

Praxe v přijímání žalob se však nemění! Nadále je třeba žalobu podat k církevnímu soudu. Posléze pak bude v součinnosti s diecézním biskupem rozhodnuto, jak bude proces veden dál, zda standardním postupem nebo zkráceně.

Protože církevní soudy ještě čekají na bližší instrukce od Papežské legislativní rady, podrobnější informace nelze v této chvíli poskytnout.

Doporučuji také přečíst článek: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22369

•   •   •

Užitečné odkazy:
Adresy ostatních církevních soudů na území ČR:
http://www.apha.cz/file/60084/ostatni-soudy-v-cr-03052016.pdf

Základní poučení žadatelů o přezkoumání církevně platného manželství:
http://www.apha.cz/cirkevni-soud

Kodex církevního práva CIC 1983 v českém překladu on-line:
http://web.katolik.cz/feeling/library/Kodex.pdf

Seznam advokátů Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské:
http://www.apha.cz/seznam-advokatu

Za věcnou správnost odpovídá PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D.